Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων Παράκτιων Πρανών και Προστασίας από τη Θαλάσσια Διάβρωση στις Ευρύτερες Περιοχές του οικισμού Δρυού Δήμου Πάρου

Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων Παράκτιων Πρανών και Προστασίας από τη Θαλάσσια Διάβρωση στις Ευρύτερες Περιοχές του οικισμού Δρυού Δήμου Πάρου (CPV 71335000-5) με προϋπολογισμό 88.532,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η  Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή και το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου  2022 και ώρα 10η πρωινή.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΗΜΕΔΕ, στις κατηγορίες μελετών: τοπογραφικές (16), περιβαλλοντικές (27), γεωτεχνικές (21) λιμενικές (11)  β) μη ημεδαποί διαγωνιζόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην πύλη ΕΣΗΔΗΣ με α/α 192023.