ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.6690/23-05-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (110/23-05-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΥΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.6690/23-05-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (110/23-05-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΥΤΗΣ