Δημοσίευση (1) μίας Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση ντουί, λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Πάρου»