Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».