ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, στην περιοχή «Ξηροπόταμος» έκτασης από 1.000

           

                                                                                                    Αρ.Πρωτ.:12637/12-08-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        

ΔΗΜΟΣ   ΠΑΡΟΥ                                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                    

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                              

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

                                                         ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

   Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει: 

  τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εύρεσης και μίσθωσης ακινήτου για χρήση ως χώρου στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας, στην περιοχή «Ξηροπόταμος» έκτασης από 1.000 έως 1.500 τετραγωνικά μέτρα.

 Η χρονική διάρκεια μίσθωσης του προσφερόμενου  ακινήτου θα είναι έως 12 έτη.

 

Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα είναι δημόσια μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

Α. Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου.

Για την έναρξη της εντός εικοσαήμερης προθεσμίας υποβολής των προσφορών λαμβάνεται υπ’ όψιν η τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. (ν.3548/2007).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2019  ημέρα Πέμπτη  .

Ο φάκελος προσφοράς ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνει:

Αίτηση συμμετοχής με την οποία θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του ακινήτου (θέση, έκταση καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του).

Δημοτική και φορολογική ενημερότητα,

 Τίτλους ιδιοκτησίας,

 Τοπογραφικό διάγραμμα,

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 με το περιεχόμενο της οποίας θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του προσφερόμενου ακινήτου καθώς και ότι  ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας

 Η  Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων, η οποία ορίστηκε με την  με αρ. 833/16-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΝΗΙΩΞΓ-ΠΨΓ) απόφαση Δημάρχου, θα παραλάβει τις αιτήσεις συμμετοχής και μετά από επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί της πληρότητας αυτού όσον αφορά τους όρους της οικείας διακήρυξης. Συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Στην περίπτωση αποκλεισμού ενός ακινήτου, οι λόγοι αιτιολογούνται επαρκώς.

 Η επιτροπή δημοπρασιών για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων - όπως αυτή συγκροτήθηκε με την αρ. 04/2019(ΑΔΑ:750ΘΩΞΓ-Ν41) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου θα διεξάγει τη δημοπρασία, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Δήμαρχος καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα (αρ.3 και παρ.4 του αρ.5 του ΠΔ 270/1981).

 Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από την επιτροπή και το μειοδότη.

Άρθρο 2. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει έχει εύκολη οδική πρόσβαση σε κύριο οδικό δίκτυο, η θέση και μορφή του να το καθορίζουν κατάλληλο για χώρο για τον οποίο μισθώθηκε και με δεδομένο ότι θα εξασφαλίζονται οι νόμιμοι όροι και προδιαγραφές .

 Άρθρο 3. Ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίζεται  η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 4. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά δεδουλευμένο τρίμηνο μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Άρθρο 5. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην  επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού και να καταθέσει  νόμιμο    πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 6. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση αυτή δε, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο.

 Άρθρο 7. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 8. Ο τελευταίος μειοδότης  του ακινήτου υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του, σε περίπτωση επί έλαττον διαφοράς του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη. Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Ο εκμισθωτής (τελευταίος μειοδότης) του ακινήτου παραλαμβάνει το υπογεγραμμένο συμφωνητικό και μέχρι τη λήξη του επόμενου μήνα - από την ημερομηνία της υπογραφής του -  προσκομίζει απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 9. Το προσφερόμενο ακίνητο παραδίδεται προς χρήση, από την υπογραφή της σύμβασης (και από τα δύο συμβαλλόμενη μέρη) καθώς και με τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής.

Άρθρο 10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 11. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει σκόπιμη προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της χρήσης για την οποία μισθώθηκε. Στο ακίνητο θα τοποθετηθούν, σχετικές με τη χρήση του χώρου, ενδεικτικές πινακίδες. 

Άρθρο 12. Κάθε τέλος που έχει σχέση με τη μίσθωση και βαρύνει κατά το νόμο το μισθωτή θα καταβάλλεται από αυτόν.

Άρθρο 13. Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 14. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Άρθρο  15. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή ένα μήνα πριν.

Άρθρο 16. Το μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε κρατήσεις.

Άρθρο 17.  Δημοσίευση Διακήρυξης

 Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου

(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης).

 Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εβδομαδιαία και δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες (ν.3548/2007 άρθρο 3) την 22η Αυγούστου  2019, ημέρα Πέμπτη(τελευταία ανάρτηση)  , θα αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου:www.paros.gr.

 Θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Τοπικό Τύπο.

Άρθρο 18. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη του κάθε ακινήτου που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.

Άρθρο 19. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ενδιαφερομένου σ' αυτόν, μόνο από έτερο ενδιαφερόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

Άρθρο 20. Η διενέργεια της δημοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών περί εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας σε αυτόν που πρόσφερε τη χαμηλότερη τιμή για το προς μίσθωση ακίνητό του.

Άρθρο 21. Επανάληψη της δημοπρασίας

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

 Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

 Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

 Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

 Η απόφαση κατακύρωσης αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας μαζί με όλο το σχετικό φάκελο.   

 Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τη δημοπρασία, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση (άρθ.194 του ν.3464/2006).      

 Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Βασιλική Ζαμπούνη στο τηλέφωνο: 2284360121 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ό,τι δεν έχει ειδικώς προβλεφθεί, θα ρυθμίζεται από τα σχετικώς προβλεπόμενα στον οικείο Νόμο.

                                                          Ο Δήμαρχος Πάρου

                                                  

                                                      Μάρκος Ι. Κωβαίος