Διακήρυξη δημοπρασίας για την εξεύρεση και μίσθωση ακινήτων για χώρους στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου, πλησίον του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας και της περιφερειακής οδού (Αγίας Θεοκτίστης)

Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει:
τη δημόσια, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εύρεση και μίσθωση
ακινήτων για χώρους στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου, πλησίον
του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας και της περιφερειακής οδού (Αγίας Θεοκτίστης),
εκτάσεως από 500 τ.μ. και άνω εκάστου. Η χρονική διάρκεια των μισθώσεων των
προσφερόμενων ακινήτων θα είναι έως δώδεκα (12) έτη.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Αγίας Άννας Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος) στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/06/2024,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων
του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου (Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου:
www.paros.gr.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη του
κάθε ακινήτου που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τoν
αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Μωραϊτίδη Ιωάννη. (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίας Άννας
Παροικία, Τ.Κ. 844 00 Πάρος, τηλ.: 2284360146, email: moraitidis@paros.gr).