Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας

 
   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αρ. Πρωτ 5641
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                          Πάρος  19/04/2019
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                                         
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
1. Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου  Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας (CPV 45112350-3) με προϋπολογισμό 320.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Χωματουργικά : 42.130,80 €, Β) Έργα Διαχείρισης Ομβρίων 46.457,70 €, Γ) Έργα Πρασίνου και Ύδρευσης 81.522,92 €, Δ) Τεχνικά Έργα 17.055,40€, Γ.Ε.+Ο.Ε.: 33.690,03€, Απρόβλεπτα:33.128,53€, Απολογιστικά 3.579,14 €, Αναθεώρηση 500,00 €, Φ.Π.Α. 61.935,48 €
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα www.paros.gr της αναθέτουσας αρχής. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β.
3. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/05/2019  ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 95 του Ν.4412/2016. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 21/05/2019 και ώρα 10η πρωινή.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων ΥΔΡΕΥΣΗΣ και στην Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 ) που είναι εγκατεστημένα σε :α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω            Συμφωνίας
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.161,29 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου
7. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής
8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάρου.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ
 
 
 
 
 
ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ