ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

Ο Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων, διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων», (CPV): 98371110-8 «Υπηρεσίες Κοιμητηρίων», 98371200-6 «Υπηρεσίες ταφής νεκρών», 45236300-3 «Χωματουργικές εργασίες νεκροταφείων», 98371111-5 «Υπηρεσίες συντήρησης νεκροταφείου», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Συνημμένα τα τεύχη δημοπράτησης