Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: : «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: : «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων»