Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των νομικών του προσώπων»

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των νομικών του προσώπων»