Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2022

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  10-9-2022 έως και 19-9-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με όλα τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.