ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΔΕΠΑΠ ΣΟΧ1- 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Κ Δ Ε Π Α Π  ΣΟΧ1- 2023 

Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2023

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  15-3-2023 έως και 24-3-2023

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (kdepap@paros.gr),είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), Δημαρχείο Πάρου, Τ.Κ. 84400, Παροικία, υπόψιν κας Νεκταρίας Βιώνη (2284360126).

 

 

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.