Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η :Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας .

                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Πάρος  29 Ιουλίου  2022

  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     

   ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                       Αρ. Πρωτ. : 9403

Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84400           

  1.  

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ            

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ &

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ                          

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ                         

  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ &                       

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αρμόδιος: Ν. Αποστολοπούλου              

Τηλ.  22843 /60114  

FAX: 22840 22078    

e.mail : grafeioprosopikou@paros.gr                 

 

 

     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

                  Για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας

 

    Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων  Διοικητικών), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 156/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α/28-6-2007) «Κώδικας Κατάσταση Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύει.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:  ΕΝΑΣ (1)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ /  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:  ΕΝΑΣ (1)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

Κύρια Προσόντα

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii)

    υπηρεσιών διαδικτύου.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και

Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του

τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

- Απολυτήριος τίτλος:

- Ενιαίου Λυκείου ή

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

-Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή  άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Για τις ειδικότητες ΤΕ Διοικητικών/Οικονομικών και ΔΕ Διοικητικών/

Οικονομικών :   ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γνώση επιπλέον γλωσσών θα συνεκτιμηθεί

 

Εντοπιότητα

1. Προηγούνται οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου

2. Έπονται οι δημότες της υπολοίπων Δήμων του Ν. Κυκλάδων

3. Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι.
  2. Να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
  3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της

θέσεων που επιλέγουν.

  1. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).

 

Γ.  Απαιτούμενα δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους

1.  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

2.  Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από

     τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας

3. φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ και πιστοποιητικό

    γνώσης ξένων γλωσσών, κατά τις κείμενες διατάξεις.

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5.Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας (για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου)

6. Υπεύθυνη δήλωση  ότι: α) πληρούνται τα γενικά προσόντα όπως προβλέπονται για τους υπαλλήλους του

   πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007, την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει για να

   εκτελέσουν τα καθήκοντα των θέσεων που επιλέγουν.

   β) δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του υπαλληλικού Κώδικα

 

Δ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσης ανακοίνωσης στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου,  ήτοι μέχρι και την 04-07-2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν απλή αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeioprosopikou@paros.gr .

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών  κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου.

 

                                                                                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΟΥ

 

 

                                                                                                Μάρκος Ι.  Κωβαίος