Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση. Καλείσθε την 30η Aυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία.

                                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Αρ. Πρωτ: 13435/26-08-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΡΟΥ                                                                   Προς: α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)                        
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         Κοιν.: α) Αναπληρωματικά μέλη                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                             (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Αλιπράντη Κυριακή                                       β) Ιστοσελίδα  του Δήμου
Τηλέφωνο: 2284360129                                                       γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δ- Πάρου
FAX : 2284022078
e-mail: grafeiodimarhou@paros.gr
                                                                                                                                                                                     
       Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.
Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
  Καλείσθε την  30η Aυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο    Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου».
 
Θέμα 2ο   Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης και επανακαθορισμός των όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Διαμόρφωση πλατείας στα Μάρμαρα»
 
Θέμα 3ο    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγών κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Πάρου περί επιβολής προστίμων.
 
Θέμα 4ο    Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Ιουλίου 2019 στην Ανώνυμη Εταιρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και Μεταφορών Αποβλήτων με το διακριτικό τίτλο «WATT A.E.» για την εργασία: «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τον οικισμό Νάουσας Δ.Κ. Νάουσας-Καθαριότητα οικισμών Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου έτους 2019» για την ΟΜΑΔΑ Β΄ των εργασιών «Παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα οικισμών Δ.Κ. Νάουσας Δήμου Πάρου έτους 2019».
 
                                      Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής
 
 
                                                         Μάρκος Ι. Κωβαίος
 
                                                     
                                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
        Τακτικά Μέλη                                                       Αναπληρωματικά μέλη
   1. Μάρκος Κωβαίος                                                    1. Λουκής Γεώργιος
   2. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα                            2. Ροκονίδας  Κωνσταντίνος
   3. Μαλινδρέτος  Χαράλαμπος                                    
   4. Πετρόπουλος Ιωάννης                               
   5. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
   6. Χανιώτη Μαρία
   7. Βλαχογιάννης Χρήστος