ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ στις 07-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.

 
 
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση     : Κώστος Πάρος
Πληροφορίες : Ε.Ρούσσου   
Τηλέφωνο      : 2284029025
Φαξ                : 2284029025  
                                     
Κώστος, 01-10-2019
Αρ.Πρωτ.: 15761
 
 
ΠΡΟΣ:               
1. κ. Βλάχου Γεωργία
2. κ. Μπάλιο Ιάκωβο
3. κ. Πιτσικάλη Άγγελο
4. κ. Ρούσσο Αντώνιο
KΟΙΝ.: 
1. Γραφείο Δημάρχου              
2. Γραφείο  Αντιδημάρχων
3. Βελέντζειο Ίδρυμα
Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου
4. Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου
5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών   Δήμου Πάρου
 
           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ
 
          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 89  του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο  κατάστημα της  Κοινότητας Κώστου ,
στις 07-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
   Θέμα 1ο : Αίτημα προς τον Δήμο για αλλαγή κανονισμού για τα κοιμητήρια της Πάρου.  
                   Παράγραφος για Οστεοφυλάκια.
   Θέμα 2ο:  Εξέταση μελέτης για την κατασκευή γηπέδου στον Κώστο.
   Θέμα 3ο:  Επιχορήγηση Βελεντζείου Ιδρύματος  2019 στον Κώστο.
   Θέμα 4ο:  Αίτημα για τον έλεγχο νομιμότητας σε κατασκευή στην είσοδο του Κώστου από
                   Παροικία.
   Θέμα 5ο:  Αίτημα προς τον Δήμο για ανάπλαση Πλατείας Κώστου.
   Θέμα 6ο:  Αίτημα για κατασκευή τοιχίου προστασίας σε κατοικία που εφάπτεται στην
                   Πλατεία του Κώστου εμπρός από εκκλησία Αγίου Παντελεήμονα.
   Θέμα 7ο: Αίτημα προς τη Σχολική Επιτροπή για άνοιγμα προαύλιου χώρου Δημοτικού
                  Σχολείου Κώστου πέραν της λειτουργίας του.
   Θέμα 8ο: Επεξήγηση από την Πρόεδρο για τον τρόπο επιλογής των μελών για την
                  υποεπιτροπή θεμάτων αθλητισμού και της επιτροπής τραπεζοκαθισμάτων και αιγιαλών.
 
                                                     Η Πρόεδρος του Συμβουλίου
της  Κοινότητας Κώστου
 
 
                                                             Ειρήνη Ρούσσου