Υποβολή αιτήσεων, για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστων χώρων πεζοδρομίων, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο παραχώρησης Κ/Χ του Δήμου Πάρου .

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πάρος,  23-Φεβ-21      
                  ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ.Πρωτ.: 2159

                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

                  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Πληροφορίες: Κ. Μαυρίδου                                                   

Τηλέφωνο:2284360157                                        

                                                          Προς :  

Εμπορικό Σύλλογο
Κάθε ενδιαφερόμενο
                                                                                      

ΘΕΜΑ : Υποβολή  αιτήσεων, για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστων χώρων πεζοδρομίων, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο παραχώρησης Κ/Χ του Δήμου Πάρου .

Στο πλαίσιο της  συνεργασίας μας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε και να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Όσοι ενδιαφέρονται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων  και κατά συνέπεια παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου  χώρου πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημά τους, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση προς το Δήμο Πάρου μέχρι τις 30 Απριλίου, μόνο με e-mail στο: tap_esodon@paros.gr , για τον περαιτέρω έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, τη καταβολή του ανάλογου τέλους και κατόπιν την έκδοση της σχετικής άδειας παραχώρησης του χώρου.

Στην αίτηση αναγράφονται :

      α) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος , το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης.

      β) Η θέση , η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού (άρθρο 16 παρ.4 Ν.3254/04).

Με την  αίτηση επισυνάπτονται  τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά , όπως αναφέρονται στο σχετικό επισυναπτόμενο έντυπο «Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου» ή «Αίτηση για ανανέωση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου».

 

 2)  Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου   από το Δήμο είναι :

        α) Η μη ύπαρξη, εις  βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων κάθε είδους ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία( άρθρο 285 Ν.3463/2006).

        β)  Η επιχείρηση να διαθέτει την απαραίτητη βάσει νόμου « Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος », για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 3)  Σε περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, χωρίς να έχει χορηγηθεί η σχετική  άδεια χρήσης του χώρου αυτού, αυτή θα θεωρηθεί αυθαίρετη, με συνέπεια να επιβληθούν  σε βάρος της υπόχρεης επιχείρησης τα ανάλογα κατά περίπτωση πρόστιμα. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, πέραν του νόμιμα παραχωρηθέντος. 

     

  4) Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια  για τη παραχώρηση του αιτούμενου κοινόχρηστου χώρου σύμφωνα με το πλαίσιο παραχώρησης, είναι  η εκάστοτε οριζόμενη από το Δ/Σ αρμόδια επιτροπή του Δήμου.

   5) Mερική καταβολή του οφειλόμενου τέλους, δε νομιμοποιεί τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και κατά συνέπεια το πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης επιβάλλεται επί του συνολικού τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

       Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

 

       Επισυνάπτεται αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

Εσωτερική Διανομή :1.κ. Δήμαρχο (μέσω e-mail)

                               2.κ.κ. Αντιδήμαρχοι (μέσω e-mail)

                               3.κ. Πρόεδρο Δ.Σ. (μέσω e-mail)

                               4. κ.κ. Πρόεδροι Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων (μέσω e-mail)

                              

Με την αριθμό 284/2019 απόφαση

Δημάρχου  Πάρου

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Τμήματος Εσόδων, Δημοτικής Περιουσίας

& Ταμείου

 

 

Σαράντης Καλαπούτης