Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 29-01-2019 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ                                              
                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                    Πάρος 25 Ιανουαρίου 2019
                                                                                              Αριθ. Πρωτ.: 1007
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400                                            Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
  1.                                                                      (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                               3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60110                                                                       Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr        
                                             
      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 29-01-2019 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη εκτάκτων αναγκών».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 2ο:
 
Παρουσίαση από τον ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ & ΝΑΪΑΣ του προγραμματικού σχεδίου (master plan) για την δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στο Αγροκήπιο Νάουσας.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Κουζούμης, Αρχιτέκτων – Μηχανικός & μέλος του Δ.Σ. του ΝΑΪΑΣ.
ΘΕΜΑ 3ο:
 
Αποδοχή και έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΠΑΡΟΥ & προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου».
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΘΕΜΑ 4ο:
Αποδοχή και έγκριση τευχών δημοπράτησης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ & προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου».
Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.
ΘΕΜΑ 5ο:
 
Αποδοχή ή μη πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος.
ΘΕΜΑ 6ο:
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών σε οφειλέτη, λόγω λανθασμένης χρέωσης.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος
ΘΕΜΑ 7ο:
Διαγραφή προσαυξήσεων που αφορούν βεβαιωμένες οφειλές σε οφειλέτη, λόγω αποστολής ειδοποιητηρίου σε λανθασμένη διεύθυνση.
Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος
ΘΕΜΑ 8ο:
 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 425/2018 απόφασης του Δ.Σ. για την καταβολή αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 9ο:
Συγκρότηση για το έτος 2019 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11α του Ν.4412/16 ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 10ο:
 
Συγκρότηση για το έτος 2019 των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, του άρθρου 221 παρ. 11β του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 11ο:
 
Συγκρότηση για το έτος 2019 των επιτροπών παραλαβής για τις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, του άρθρου 221 παρ. 11δ του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.
ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Αρχιλόχου, προς χρήση προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.
ΘΕΜΑ 13ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 στη θέση «Θυμιές - Τσαλέπια» Δρυού της Δ.Κ. Μάρπησσας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Τριπολιτσιώτης.
 
 
                                                             Ο Πρόεδρος
                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
                                                        Βατίστας Ρούσσος
 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα       
5. Καλακώνας Μηνάς
6. Καστρουνής Σωτήριος
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Λεοντής Μικές 
10. Λουκής Γεώργιος του Δημ
11. Λουκής Γεώργιος του Κων.            
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
14. Μανωλάκη Θεοδοσία
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Παντελαίος Ηλίας
17. Πατέλης Άγγελος 
18. Πετρόπουλος Ιωάννης
19. Πούλιος Γεώργιος
20. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
21. Ρούσσος Κων/νος
22. Σαραντινός Χριστόδουλος
23. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
24. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
25. Τσιγώνιας Νικόλαος
26. Χανιώτη Μαρία