Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης .

                                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ              
                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   
      ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                               Πάρος 03 Σεπτεμβρίου 2021
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 15833
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
      ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
      ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                   Προς:       1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                    2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                            Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
  1.                                                                    (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Νίκος Σπανόπουλος                                              3. Προέδρους Κοινοτήτων
Τηλ.: 22843-60110                                                                      Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : gramatia@paros.gr        
                                              
 
     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 08-09-2021 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:
Έλεγχος και έγκριση οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2020 έως 31-12-2020 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο:
Μερική ανάκληση απόφασης 32/2021 Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με υπαγωγή επιχειρήσεων στην διάταξη του άρθρου 5 Ν.429/76 «περί εποχικότητας επιχειρήσεων».
Εισηγητής: Ρούσσος Βατίστας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση σχεδίου διαμόρφωσης αίθουσας δημοτικού συμβουλίου Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδ. Σχεδ.
ΘΕΜΑ 4ο:
2η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2021.
Εισηγήτρια: Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο:
Αίτημα για παραχώρηση έκτασης της Εκκλησίας για χρήση προς βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών.
Εισηγητής: Κωβαίος Μάρκος, Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Κώστου της Κοινότητας Κώστου του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδ. Σχεδ.
ΘΕΜΑ 7ο:
Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Άσπρου Χωριού της Κοινότητας Λευκών του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδ. Σχεδ.
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθήσεων Παράκτιων Πρανών και Προστασίας από τη Θαλάσσια Διάβρωση στις Ευρύτερες Περιοχές του Οικισμού Δρυού Δήμου Πάρου».
Εισηγητής: Καραχάλιος Σταύρος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Πάρου - Αντιπάρου
ΘΕΜΑ 9ο:
Λήψη απόφασης σε αίτημα Ambroise Auge για χαρακτηρισμό και διαπλάτυνση οδού εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού στη περιοχή «Σαρακήνικο» της Κοινότητας Πάρου του Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδ. Σχεδ.
ΘΕΜΑ 10ο:
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 320/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Παραχώρηση χρήσης του πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Πάρου στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου».
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδ. Σχεδ.
ΘΕΜΑ 11ο:
Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ» για την εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών.
Εισηγητής: Πετρόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 12ο:
Λήψη απόφασης επί αιτήματος της VODAFONE για επανεξέταση της υπ’ αριθμ 62/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με «Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιου χώρου – πυθμένα, για τις προσαιγιαλώσεις των υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών των διασυνδέσεων της VODAFONE».
Εισηγητής: Πετρόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ.
 
                                                             Ο Πρόεδρος
                                          του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
                                                 Παναγιώτης Πετρόπουλος
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος
4. Γιουρτζίδης Χαρίλαος
5. Δαφερέρα-Καλλους Χριστίνα
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Κεμπάμπης Παναγιώτης
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Κουντρομιχάλης Ηλίας
10. Λεοντής Μικές 
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μανωλάκη Θεοδοσία
13. Μαούνη Φλώρα
14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος
16. Παυλάκη Αγγελική
17. Παυλάκης Ευστράτιος
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος
22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος
24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος