Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

                                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                       Αρ. Πρ.: 9460/25-06-2020
ΔΗΜΟΣ   ΠΑΡΟΥ                                                                   Προς: α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής               
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                    (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)                        
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         Κοιν.: α) Αναπληρωματικά μέλη                          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                             (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)
Πληροφορίες: Αλιπράντη Κυριακή                                           β) Ιστοσελίδα  του Δήμου
Τηλέφωνο: 2284360129                                                               γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δ- Πάρου
FAX : 2284022078
e-mail: grafeiodimarhou@paros.gr
 
                                                                                                                                                                
       Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.
Βάσει του  άρθρου 77 του  Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)
 
  Καλείσθε την  29η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 πμ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:
 
Θέμα 1ο : Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Πάρου έτους 2020
 
Θέμα 2ο : Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων του προϋπολογισμού 2020 του Δήμου Πάρου
 
Θέμα 3ο: Συμπλήρωση της παρ. 7 της υπ’ αρίθμ. 156/2019 (ΑΔΑ: Ψ19ΞΩΞΓ-ΠΚΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου (αιτιολόγηση-εξειδίκευση πίστωσης)
 
Θέμα 4ο: Συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 113/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για «Απαλλαγή επιχειρήσεων από: 1. Το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 Φ.Ε.Κ. Α΄74) 2. Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων 3) Έκπτωση 40% ενοικίου μισθωτών κτιρίων»
 
Θέμα 5ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των χημικών τουαλετών και την παρακολούθηση και βεβαίωση της τήρησης των όρων υγιεινής 
 
Θέμα 6ο: Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων Δήμου Πάρου
Θέμα 7ο : Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την ετήσια επιπλέον του μισθώματος συμμετοχή κάθε μισθωτή πολυσύχναστης παραλίας στη δαπάνη πρόσληψης ναυαγοσώστη 
 
Θέμα 9ο: Καθορισμός όρων δημόσιας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης
 
Θέμα 10ο: Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους οικισμούς Παροικίας και Νάουσας και παραλιών Δήμου Πάρου έτους 2020» 
 
Θέμα 11ο: Έγκριση πρακτικού Νο ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πάρου έτους 2020»
 
Θέμα 12ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. 9166/22-06-2020 πρακτικού Νο  ΙΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου-Αντιπάρου» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 91313)
 
Θέμα 13ο: Έγκριση του με αρ. πρωτ. 8417/12-06-2020 πρακτικού Νο  ΙΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης), του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 82166)
Θέμα 14ο : Ανοιχτός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για το έργο «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης» με α/α 81220 μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 
Θέμα 15ο : Καθορισμός ετήσιας εισφοράς μελών του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. για τα έτη 2020 και 2021
 
Θέμα 16ο: Έγκριση απολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικονομικού έτους 2019.
 
 
 
                                        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής
 
 
                                                       Μάρκος Ι. Κωβαίος
 
 
 
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
        Τακτικά Μέλη                       
1. Σαρρή Παπακυρίλλου Θεοδώρα                 
2. Ρούσσος Βατίστας                 
3. Καραχάλιος Σταύρος                             
4. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος                                       
5. Ροκονίδας Κωνσταντίνος                                        
6. Πατέλης Άγγελος