ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

      
                                                                                                                              
 
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πάρος, 20/10/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                      
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                               Αριθ. Πρωτ.:  15959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
                                                                                       ΠΡΟΣ:  Μέλη Συμβουλίου Κοινότητας Πάρου
                                                                                                    κ. Αυλήτη Πέτρο
Ταχ. Δ/νση: Παροικία 84400                                                            κ. Ρουμπάνο Μιχαήλ       
                                                                                                    κ. Μαύρη Μένεγο
                                                                                                    κ. Σκιαδά Δημήτριο
Email: k.parou@paros.gr                                                                 κ. Τσαντάνη Δαμιανό
          pkontaxi@paros.gr                                                               κ. Σκλαβούνο Γεώργιο
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στο Γραφείο της Κοινότητας Πάρου την  ΤΡΙΤΗ 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα  και ώρα  11:30΄ π.μ. , για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
Θέμα  1ο        Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης αδειών παράτασης (ωραρίου) χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων .
Θέμα  2ο           Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σχετικά με την διακοπή βαριάς όχλησης οικοδομικών εργασιών κατά την θερινή τουριστική περίοδο.
Θέμα 3ο       Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων   σχετικά με την α)επιλογή χώρων εμποροπανηγηρύεων, β) ίδρυση λειτουργίας  Εμποροπανηγυρέων και γ) έγκριση κανονισμού λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/5-11-2021.            
Θέμα 4ο     Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού ,Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Ανάπτυξης & Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων   σχετικά με τον κανονισμό ρύθμισης της επαγγελματικής δραστηριότητας των ζωηλάτων οχημάτων.  
 Θέμα   5ο      Γνωμοδότηση επί αιτήματος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού σχετικά με την  
                   καταγραφή ξερών και επικίνδυνων δένδρων. 
 Θέμα   6ο     Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Ανάπτυξης Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων σχετικά με τον κανονισμό στάσιμου εμπορίου στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου.
  Θέμα  7ο     Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής  Τμήμα Ανάπτυξης Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων σχετικά με τον καθορισμό αριθμού αδειών και προσδιορισμών θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ,εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Πάρου για το έτος 2022-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4849/5-11-2021.
   Θέμα 8Ο   Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Τμήμα Ανάπτυξης Εξυπηρέτησης Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων σχετικά με την ίδρυση ή μη λειτουργίας Αγοράς παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και  ποτών επί του δρόμου.
    Θέμα 9Ο   Γνωμοδότηση επί της εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής σχετικά με  τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Πάρου.
     Θέμα 10Ο      Προτάσεις  του Συμβουλίου σχετικά με την διενέργεια εκδηλώσεων ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.
                  
                                                                
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ
                                                                                                                                           
                                                                                                                   Κοινοποίηση:
                                                                                                       Αντιδημάρχους Πάρου
                                                                                                     Δημοτικό Συμβούλιο
                                                                                                       Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ ΣΧΕΔ
                                                                                Τ/Υ  ,      
                                                                                                    ΚΔΕΠΑΠ , /  Μ.Μ.Ε.