ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Δ.Σ. την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.30 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Π.Π.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                    Πάρος, 24 Ιουλίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
                                    Αρ. Πρωτ.:566
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
(Κ.Π.Π.Α.)
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             ΠΡΟΣ:  ΜΕΛΗ Δ.Σ. του  Ν.Π.Δ.Δ.
                                                                                       Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
                                                                                        
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Δ.Σ.
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε στο άρθρο 74 του Ν.4555/2018,σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1-πράξης Νομοθετικού περιεχομένου(Φ.Ε.Κ.55/11.3.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», την Τρίτη 28  Ιουλίου 2020 και ώρα 11.30,για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
  1. «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων & δαπανών Β΄ τριμήνου Οικ. Έτους 2020»
 
  1. «Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Οικονομικού έτους 2019»
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΛΕΟΝΤΗΣ ΜΙΚΕΣ