Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κώστου προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση στις 24 / 9 / 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. στο Τοπικό Κατάστημα .

 
                                                                      
 
 
 
                                                                                          Κώστος  19-9 - 2018
       
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αρ.πρωτ.: 14447
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
        ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                             
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ
  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΣΤΟΥ                         Προς:  Τα  μέλη  του Συμβουλίου
                                                                                               της Τοπ. Κοινότητας Κώστου
                                                                             
                                                                        Κοιν/ση: 1. κ. Εμμανουήλ  Μαλαματένιο
                                                                                              Αντιδήμαρχο  Πάρου
                                                                                                                                                                               
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
   Η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της Τοπικής Κοινότητας Κώστου  προσκαλεί  τα  μέλη  του Συμβουλίου  σε τακτική συνεδρίαση  στις  24 / 9 / 2018  ημέρα Δευτέρα  και  ώρα  20.00 μ.μ. στο  Τοπικό  Κατάστημα,  για  συζήτηση  και  γνωμοδότηση  στα  παρακάτω  θέματα:
 
1. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση για την κατασκευή εξωτερικού οστεοφυλακίου
    στο κοιμητήριο Κώστου.
 
2. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτηση για νομιμοποίηση πινακίδας στο Κώστο.
 
                                       Η Πρόεδρος  της  Τοπικής  Κοινότητας
                                                             Κώστου
 
 
 
                                                   Ειρήνη   Ρούσσου