Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 4825/19-03-2021 πρόσκληση, και σας προσκαλούμε εκ νέου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 26/03/2021 και ώρα 19.00΄ .

 
 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ
4825/19-3-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης
   ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  
 
       ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                         
 
                                                                                    Πάρος 22 Μαρτίου 2021
                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 4976
 
Προς:  1. Δήμαρχο Πάρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                               2. Τακτικά μέλη του
Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 844 00                                       Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                     
  1.                                                                       (όπως πίνακας αποδεκτών)
Αρμόδιος: Παναγιώτης Πετρόπουλος                                        3. Προέδρους Δημοτικών και
Τηλ.: 22843-60134                                                                         Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου
Fax:  22840-22078
e.mail : proedrosds@paros.gr        
 
                                             
     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 4825/19-03-2021 πρόσκληση, και σας προσκαλούμε εκ νέου σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Παρασκευή 26/03/2021 και ώρα 19.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο:
Πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Πάρου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ρούσσος Βατίστας.
ΘΕΜΑ 2ο:
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πάρου για το έτος 2021.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.        
ΘΕΜΑ 3ο:
Υπαγωγή επιχειρήσεων στην διάταξη του άρθρου 5 Ν.429/76 <<περί εποχικότητας επιχειρήσεων>>
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Ρούσσος Βατίστας.
ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Πάρου, Αμοργού & Αντιπάρου β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Πάρου, Αμοργού & Αντιπάρου, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Πάρου στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.
Εισηγητής: Δήμαρχος, Κωβαίος Μάρκος.
ΘΕΜΑ 5ο:
Ορισμός μελών Οργανωτικής Επιτροπής για το Έτος Ιστορίας Ελλάδας - Ρωσίας
Εισηγητής: Δήμαρχος, Κωβαίος Μάρκος.
ΘΕΜΑ 6ο:
Ορισμός προέδρου επιτροπής Ιστορικού Αρχείου.
Εισηγητής: Δήμαρχος, Κωβαίος Μάρκος.
ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για απομάκρυνση ή μη επικίνδυνων δέντρων.
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου,
ΘΕΜΑ 8ο:
Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πάρου και Δήμου Αντιπάρου για τη συλλογή και μεταφορά βιοαποβλήτων.
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση χρησιδανείου Δήμου Πάρου και ΦΟΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ για την οικοδοπεδική έκταση του ΧΥΤΑ.
Εισηγητής: Ραγκούσης Ιωάννης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου.
ΘΕΜΑ 10ο:
Πρόταση ορισμού ορκωτών λογιστών για τη χρήση έτους 2021 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ της ΚΔΕΠΑΠ, Αντιπαριώτης Δημήτρης.
ΘΕΜΑ 11ο:
Λήψη απόφασης για τριετή ανανέωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου επαγγελματία πωλητή, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Μαλαματένιος Εμμανουήλ.
 
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
 
 
Παναγιώτης Πετρόπουλος
 
 
 
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βελέντζας Αθανάσιος
4. Γιουρτζίδης Χαρίλαος
5. Δαφερέρα-Καλλους Χριστίνα
6. Καραχάλιος Σταύρος
7. Κεμπάμπης Παναγιώτης
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Κουντρομιχάλης Ηλίας
10. Λεοντής Μικές 
11. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
12. Μανωλάκη Θεοδοσία
13. Μαούνη Φλώρα
14. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
15. Πατέλης Άγγελος
16. Παυλάκη Αγγελική
17. Παυλάκης Ευστράτιος
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Βατίστας      
21. Σάμιος Αθανάσιος
22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα        
23. Σιέττος Βασίλειος
24. Τριπολιτσιώτη-Τσουνάκη Μαρία
25. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος    
26. Τσιγώνιας Νικόλαος