Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου ( Δ.Ε.Υ.Α.Π.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που δημιουργήθηκε με την 471/99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου μετά από την έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο 1069/80 που προβλέπει τη σύσταση Δ.Ε.Υ.Α. σε όλους τους Δήμους. (Φ.Ε.Κ. συστάσεως Δ.Ε.Υ.Α.Π. 2010/15-11-99). Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, τα αντικείμενα και οι αρμοδιότητες σε σχέση με τα αντικείμενα της ύδρευσης και της αποχέτευσης για όλη την Πάρο περιέρχονται αυτοδίκαια, βάσει του νόμου, από το Δήμο Πάρου στη Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος Φραγκούλης Στυλιανός Αντιπρόεδρος Παυλάκης Ευστράτιος Μέλη Φραγκούλη Μαρουσώ Χανιώτη - Σκορδίλη Νικολέτα Κουτσουράκης Παναγιώτης Χασούρης Κωνσταντίνος Γίωργος Ραγκούσης (Εκπρ. Εργ.) Η Δ.Ε.Υ.Α.Π. διευθύνεται από Γενικό Διευθυντή που διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στην συνεδρίαση της 10-04-2003 με την απόφαση 63/2003 την αναπλήρωση της θέσης του Γενικού Διυεθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Π. με την υπάλληλο Τριανταφύλλου Ειρήνη Χημικό ΠΕ/12. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή προβλέπονται και προσδιορίζονται από το Νόμο 1069/80 καθώς και τους Νόμους 2307/95, 2503/97 και 2647/98. Η λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 4/99 απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Π. και την 655/99 σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου και εγκρίθηκε από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου. (Φ.Ε.Κ. 2195/21-12-99). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. Τα αντικείμενα της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι: - Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείρηση, και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, των γεωτρήσεων, των δεξαμενών και των αντλιοστασίων ολόκληρης της Πάρου. - Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση, λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, των αντλιοστασίων αποχέτευσης καθώς επίσης και όλων των μονάδων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και αποβλήτων ολόκληρης της Πάρου. - Έκδοση και είσπραξη λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης - Σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης - Επιβολή και είσπραξη τελών και προστίμων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και οφειλομένων λογαριασμών - Αστυνόμευση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και εφαρμογή του κανονισμού δικτύων. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ Από 1η Ιανουαρίου 2000 που ξεκίνησε τη λειτουργία της η Δ.Ε.Υ.Α.Π. μέχρι και τον Ιούνιο του 2000 το εργατοτεχνικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ήταν μόλις 7 άτομα και 6 εργολάβοι ύδρευσης– αποχέτευσης για ολόκληρη την Πάρο. Από τις προκηρύξεις της Δ.Ε.Υ.Α.Π. προσελήφθησαν ? άτομα. Το συνολικό προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Π. μαζί με τους αποσπασμένους του Δήμου Πάρου είναι σήμερα 34 άτομα, 3 εργολάβοι ύδρευσης–αποχέτευσης και 3 συμβασιούχοι έργου καταμέτρησης και διοικητικών υπηρεσιών για περίπου 11.500 υδρόμετρα, όταν ο μέσος όρος εργαζομένων ανά 1.000 υδρόμετρα σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είναι 6 εργαζόμενοι. Ακολουθεί πίνακας ο οποίος ενδεικτικά αναφέρει το σύνολο των εξυπηρετούμενων υδρομέτρων Δ.Ε.Υ.Α. και τον αντίστοιχο αριθμό των εργαζομένων. - Η οργάνωση του προσωπικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού, όλων των ειδικοτήτων και ο σχεδιασμός του τρόπου λειτουργίας των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. προκειμένου να επιλαμβάνονται σ’ όλα τα περιστατικά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, απαίτησε πολλές φορές επταήμερη υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού και σκληρή δουλειά ακόμα και τις νυχτερινές ώρες κάτω από αντίξοες πολλές φορές συνθήκες. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβες ελαχιστοποιήθηκε και οι νέες συνδέσεις με τα δίκτυα ύ