Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Υποβολή αιτήσεων 24/1/2018 – 2/2/2018