ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

         
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
     ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                     Πάρος, 03 Αυγούστου 2017
        ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                       
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
---------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση    Παροικία ΤΚ 84400 Πάρος
Τηλέφωνο     2284360132
Fax                2284022078
Email            christoforos@paros.gr
 
 
 
 
                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
                       ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
                                  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016) και της ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β΄/18-05-2017) επέρχονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων με την διαδικασία της γνωστοποίησης.
            Στο νέο θεσμικό πλαίσιο υπάγονται και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
           Πριν την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον φορέα της οικονομικής δραστηριότητας εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά που απαιτούνται.
           Η επιχείρηση δεν υποβάλλει στην διοίκηση κανένα έγγραφο αλλά υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την λειτουργία της δραστηριότητας.
           Από τις 06-06-2017 πριν την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος υποβάλλεται γνωστοποίηση από τον φορέα αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr 
           Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο (ήτοι αλλαγή ιδιοκτήτη/φορέα δραστηριότητας, αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας, προσθήκη μουσικής, προσθήκη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, προσθήκη δυνατότητας πώλησης αλκοόλ κλπ) μεταβληθούν τα στοιχεία της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται σε υποβολή γνωστοποίησης της μεταβολής καθώς και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας σε υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης.
            Στην περίπτωση νέας γνωστοποίησης καθώς και σε μεταβολή λόγω αλλαγής ιδιοκτήτη/φορέα ή σε προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας απαιτείται η βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4442/2016 από τον Δήμο πριν την υποβολή της γνωστοποίησης.
            Ο ενδιαφερόμενος εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση μουσικής υποχρεούται να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση τη δήλωση χρήσης. Οι προϋποθέσεις χρήσης δεν θίγονται, λόγω κατάργησης της σχετικής άδειας. Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας παράτασης.  Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης, η άδεια χορηγείται από το καθ’ ύλην αρμόδιο θεσμικό όργανο, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης. Υποχρεώσεις ή άδειες σχετιζόμενες με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θίγονται, αλλά δεν αποτελούν απαιτούμενο δικαιολογητικό ή περιεχόμενο της γνωστοποίησης ούτε της άδειας  χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου (άδεια παράτασης).
            Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της γνωστοποίησης είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
             Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως την λειτουργία του εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο (στην περίπτωση υποβολής νέας γνωστοποίησης ή μεταβολής γνωστοποίησης που αφορά προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας), έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο και δεν διαθέτει τη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4442/2016 (στην περίπτωση υποβολής νέας γνωστοποίησης ή μεταβολής γνωστοποίησης που αφορά  αλλαγή ιδιοκτήτη/φορέα δραστηριότητας ή σε προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας) 
            Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και οι άδειες χρήσης μουσικής (εφόσον ισχύουν)  που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης.  
            Εφιστούμε την προσοχή στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων λόγω των διοικητικών κυρώσεων (ήτοι χρηματικό πρόστιμο, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης) σχετικών με τη γνωστοποίηση, που επιβάλλονται σε περίπτωση στοιχειοθετημένης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές παράβασης των διατάξεων του νέου θεσμικού πλαισίου, καθώς και επί των στοιχείων που δεν γνωστοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν αναληθώς ή των στοιχείων για τα οποία δεν γνωστοποιήθηκε η μεταβολή
 
                                                                   
 Με  την αριθμ. 472/2016 απόφαση Δημάρχου Πάρου
                                                                                                
           Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ