011/2014 Θ έ μ α: Απόφαση για την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακκουβών δημοτικής οδοποιίας»

011/2014
Θ έ μ α: Απόφαση για την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια σκυροδέματος για επούλωση λακκουβών δημοτικής οδοποιίας».