Παράταση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές - ως καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχει νομοθετικά οριστεί η 30/11/2014 (τελευταία εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 28/11/2014).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 

     Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 134/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ. Α΄) “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών” προχώρησε σε ρύθμιση του συνόλου των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14-04-2014), συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες ρήτρες.

     Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4304/2014 χορηγείται παράταση ρύθμισης των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) έως τις 30/10/2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες ρήτρες.

     Ως καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχει νομοθετικά οριστεί η 30/11/2014 (τελευταία εργάσιμη ημέρα Παρασκευή 28/11/2014).

     Η αίτηση υποβάλλεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου και θα παρέχονται ειδικά τυποποιημένα έντυπα αιτήσεων από την υπηρεσία.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα : 2284360124 & 2284360125.

 

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ