Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Αρκουλής Νικόλαος e-mail:arkoulis@paros.gr Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Τμηματάρχης Οικονομικών Υπηρεσιών Σκιαδά Μαρουσώ e-mail:marskiada@paros.gr Γραφείο Εσόδων : Αντωνόπουλος Δημήτρης e-mail:antonopoulos@paros.gr Γραφείο Διπλογραφικού : Κορονίδου Άννα e-mail:akoronid@otenet.gr Γραφείο Λογιστηρίου Ιωάννης Σιφναίος e-mail:jsifneos@paros.gr Αρσενία Μαύρη e-mail:marsenia@paros.gr Εύα Τζανακοπούλου e-mail:etzanakop@paros.gr Ταμειακή Υπηρεσία Δημοτικός Ταμίας : e-mail: Εισπράκτορας : Παναγιώτης Ραγκούσης e-mail:panragousis@paros.gr Διαχειριστής : Πρέκας Αντώνιος e-mail:aprekas@paros.gr Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Πρωτοκόλλου:Σπανόπουλος Νικόλαος e-mail:spnikos@paros.gr Γραφείο Δημοτολογίου:Δαμασκηνού Μαντώ e-mail:dhmotologio@paros.gr Γραφείο Ληξιαρχείου:Μαρία Λουκή e-mail:mlouki@paros.gr Γραφείο Αλλοδαπών:Μαρία Ραγκούση e-mail:mragousi@paros.gr Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα και γραφεία: Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Προϋπολογισμοί­ Απολογισμοί-Οικονομική παρακο­λούθηση, Διαχείριση δαπανών, μισθοδοσία. -Προϋπολογισμοί -Αναμορφώσεις -Απολογισμοί * Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών και κα­τάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετησίων προϋπολογι­σμών δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων προϋπολογισμών εσόδων του Δήμου. * Παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγουμένων προϋπολογισμών και τήρηση των σχετικών διαδικασιών και αρχείων. Εξαγωγή των αποκλίσεων μεταξύ προϋπο­λογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών. Ερμηνεία των αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. * Τήρηση ειδικού αρχείου προϋπολογισμού και απολο­γισμού του Δήμου με όλες τις συναφείς εγκριτικές και τροποποιητικές αποφάσεις. * Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπο­λογισμού και εισήγηση των αναμορφώσεων αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων, συμπληρωματικών ή έκτακτων πι­στώσεων. * Μέριμνα για την αποφυγή υπερβάσεων στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και άμεση ενημέρωση των αρμό­διων για την τυχόν ύπαρξη τους. * Σύνταξη των ετήσιων οικονομικών απολογισμών του Δήμου σε συνεργασία με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. * Συνεργασία με τις άλλες διοικητικές ενότητες για την τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την ε­κτέλεση του προϋπολογισμού της κάθε Διοικητικής ενό­τητας και με τις αναθεωρήσεις του. Οικονομική Παρακολούθηση -Διαχείριση δαπανών (Λογιστήριο ) * Τήρηση του νέου διπλογραφικού συστήματος των 0ΤΑ από της εφαρμογής του. * Τήρηση των βιβλίων και αρχείων του λογιστικού συ­στήματος των ΟΤΑ όπως εκάστοτε ισχύει * Τήρηση μητρώου παγίων. * Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. * Σύνταξη και υποβολή στα πολιτικά όργανα, στο Συμ­βούλιο Συντονισμού Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία Προ­γραμματισμού, περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληρο­φόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος. * Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαι­τούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους. * Έλεγχος για την πληρότητα και τη νομιμότητα των προηγούμενων παραστατικών, έλεγχος της επάρκειας της,αντίστοιχης πίστωσης του Προϋπολογισμού του Δή­μου και