Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας βάσει του ΠΔ 434/82 και 592/1982 λειτούργησε στο Δημο της Πάρου το έτος 1986 αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων στην δημοτική αστυνομία σήμερα έτος 2006 : 4 άτομα Αρμοδιότητες προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το ΠΔ 23/7/2/2003 1.Ελεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων ,την οικοδόμηση ,την ύδρευση ,την άρδευση ,την αποχέτευση ,την ηχορύπανση την ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς , την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 2.Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την δραστηριότητα γενικά των μικροπωλητών και την λειτουργία κυλικείων σε κοινόχρηστους χώρους (άλση-κήπους κλ.π) 3.Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων σε συνδυασμό με διατάξεις που αναφέρονται στο υπαίθριο εμπόριο. Αναλυτικά ή Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα και γραφεία: -Τμήμα Αγροφυλακής, ελέγχου προστασίας δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος -Τμήμα ελέγχου κυκλοφορίας στάθμευσης οχημάτων και ελέγχου Επιχειρήσεων Τουριστικού, Υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών επιχειρήσεων -Γραφείο ελέγχου κοινοχρήστων χώρων, εμπορίου, επιτηδευμάτων και επαγγελμάτων -Γραφείο Εσωτερικών Υπηρεσιών Τροποποίηση: Κατάργηση της παραγράφου 6.3 (Γραφείο Δημοτικής Αστυνομίας) του άρθρου 6 «Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών" Προσθήκη άρθρου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1. Τμήμα Αγροφυλακής, ελέγχου προστασίας δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος Α. Θέματα Αγροφυλακής ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Όλες οι αρμοδιότητες της Αγροφυλακής σε τοπικό επίπεδο όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 3030/1954 (Α 244) «περί Αγροφυλακής», όπως αυτό έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, ιδιαίτερα: -Η φρούρηση των αγροτικών κτημάτων για την πρόληψη της κλοπής, της φθοράς και των άλλων αδικημάτων. -Η προανάκριση για τα παραπάνω αδικήματα. Η δίωξη και η εκδίκαση όσων διώκονται σε βαθμό πταίσματος κατά τους ορισμούς του ανωτέρω νόμου. -Η αστυνομία για τα αρδευτικά ύδατα σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο και τις λοιπές συναφείς διατάξεις Οι αρμοδιότητες της Αγροφυλακής εκτείνονται στην αγροτική έκταση, αναφέρονται στα αγροτικά κτήματα, ακίνητα και κινητά τα χρησιμοποιούμενα για αγροτικές ή κτηνοτροφικές εργασίες ή σχετιζόμενα με τέτοιες εργασίες, όπως αυτά αναφέρονται ειδικότερα στο ως άνω νόμο και τις λοιπές σχετικές διατάξεις. Β. Θέματα προστασίας περιβάλλοντος ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ -Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα, την οικοδόμηση, την ύδρευση, την αποχέτευση, την ηχορύπανση, τη ρύπανση των θαλασσών από πηγές ξηράς, την προστασία των επίγειων και υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος "(άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95) (Α231)". -Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία δημοτικών ή κοινοτικών εργαστηρίων και τον έλεγχο των υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, της ρύπανσης των υδάτων και της θάλασσας "(άρθρο 24 Π.Δ/τος 410/95) (Α231)". -Έλεγχος για την εφαρμογή των διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και την αισθητική της πόλης, την ευκοσμία και την ευταξία "Αστ. Διατάξεις 6/1996, (Β1028) και 3/1996, (Β15) άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000/1995 και άρθρο 417 Π.Κ. (Β343)". -Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς και στο δημοτικό δίκτυο "άρθρο 47 του Ν. 2696/1999, (Α57)". -Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού κανονισμού και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές "Ν. 1577/1985, (Α210), Ν. 651/1977, (Α207), Ν. 1647/1986, (Α 141) και Π.Δ/τος της 13.4.1929, (Α 153)"και άρθρο 27 παρ. 3 του γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Ν. 1577/1985 (Α 210). -Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής "άρθρο 116 του Π.Δ/τ