ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου, στις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30΄ π.μ.

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πάρος   06 / 05 / 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                           Αρ.Πρωτ.  6373
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ                                 
ΠΡΟΣ:  1. κ. Σιφναίο Παντελεήμονα
Ταχ. Δ/νση     : Παροικία Πάρος                            2. κ. Ροπαΐτου Μαργαρίτα
Ταχ. Κώδικας:   84400                                       3. κ. Αλεξανδροπούλου Αρχ.
Τηλέφωνο      : 2284360112                               4. κ. Μαύρη Μένεγο   
Πληροφορίες  : Σιφναίου Καλλιόπη                          
Fαx :  22840-22078
E-mail  : p.sifneou@paros.gr
 
            
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81, 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως προσέλθετε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Πάρου, στις  10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10.30΄ π.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Προγραμματισμός εκδηλώσεων έτους 2019.
 
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ