Ενημέρωση από τον Δήμο Πάρου για τη πορεία της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πάρου.

    Coat of arms of Greece.svg  
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάρος, 29 Μαΐου 2019
               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                      
             ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                               
        
 
Ενημέρωση από τον Δήμο Πάρου
για τη πορεία της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού
στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πάρου
 
Στο πλαίσιο του έγκαιρου προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ο Δήμος Πάρου με την υπ.αρ. 49/18-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε αίτημα και προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων  ( 34 ) ατόμων, ήτοι 32 εργατών και 2 οδηγών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα) και αναμένει ακόμα την έγκριση από τον ΑΣΕΠ.
Mετά την λήψη της ανωτέρω απόφασης και την υπ.αρ. 31135/22-04-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, παρακολουθoύμε στενά την πορεία της διαδικασίας πρόσληψης. Συγκεκριμένα στις 30/04/2019 έστειλε το σχέδιο ανακοίνωσης για τη ΣΟΧ 1/2019 προς έγκριση από τον ΑΣΕΠ και από τότε βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το αρμόδιο Τμήμα Ελέγχου Ανακοινώσεων Έκτακτου Προσωπικού για την πορεία της ανακοίνωσης και αναμένουμε ακόμα την απάντηση.
Μόλις λάβουμε την έγκριση του ΑΣΕΠ, θα  ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία πρόσληψης.
Στην προσπάθεια κάλυψης των εκτάκτων αναγκών, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ.αρ. 23/29-01-2019 απόφασή του υπέβαλε αίτημα για την πρόσληψη 30 ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με δίμηνες συμβάσεις. Εκδόθηκε  η υπ’ αρ. 2542 ανακοίνωση πρόσληψης του Δήμου Πάρου. Ενδιαφέρον εκδήλωσαν  μόνο 3 εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι προσλήφθηκαν στις 04/03/2019 και η σύμβασή τους έληξε στις 03/05/2019.
            Η προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος για την διατήρηση του νησιού καθαρού και την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού μέχρι να ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία, συνεχίζεται, με τη σύναψη συμβάσεων για τον καθαρισμό των παραλιών, των αλσυλλίων, τη συλλογή απορριμμάτων από τις παραλίες από Αγ. Φωκά μέχρι Βουτάκο, τη μεταφορά των κάδων απορριμμάτων από τον οικισμό των Λευκών, τα ασπρίσματα των οικισμών και τέλος βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη συλλογή των απορριμμάτων της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.