Έγκριση του υπ. αρ. 3915/17-11-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Πρόσληψης Προσωπικού για την Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021

Έγκριση του υπ. αρ. 3915/17-11-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης Πρόσληψης Προσωπικού για την Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021